Menu

Interim

Uitgevoerde interim-opdrachten

Bestuurder grote VvE-beheerder in de Randstad

Begeleiden verkoop van het bedrijf. Zorgen voor stabielere organisatie en grotere klanttevredenheid.

Bestuurder kleine woningcorporatie in de randstad

Met de juiste fusie realiseren dat kwetsbaarheid als kleine corporatie niet ten koste gaat van maatschappelijke opgave in het dorp. 

Projectmanager Anders Organiseren middelgrote corporatie in het westen van het land

Realiseren dat meer gebruik gemaakt wordt van de kennis in de markt en kosten onderhoud en organisatie omlaag gaan. Resultaat: modernisering werkwijze en ervaring opgedaan met anders uitbesteden. Meerjarenonderhoudsbegroting doorgelicht. Bewaking en verantwoording begroting verbeterd. Op projecten, onderhoudscontracten en meerjarenbegroting een kwart bespaard. 

Bestuurder kleine woningbouwvereniging in het noordwesten van het land

Weerstand bij leden vereniging en bestuur huurdersbelangenvereniging wegnemen en zorgen dat de leden akkoord gaan met wijzigen van de statuten teneinde een twee lagen structuur te kunnen realiseren en te voldoen aan de nieuwe woningwet. Resultaat: statuten gewijzigd. Directeur-bestuurder aangesteld evenals geheel nieuwe raad van toezicht.

Manager bouw en onderhoud middelgrote corporatie in het westen van het land

Leiding van de afdeling. basis op orde brengen: meerjarenplanning, uitvoering begroting, afhandeling klachten. Ketensamenwerking een stap verder brengen. Opdrachtgeverschap naar onderhoudsbedrijf professionaliseren.

Directeur-bestuurder kleine corporatie in de Randstad

Algehele leiding van de organisatie (8 medewerkers). Rust brengen na gedwongen vertrek bestuurder en waarneming door commissarissen. Ondernemingsplan opstellen. Start maken met het opstellen van beleid. Nieuwe directeur-bestuurder werven.

Verandermanager middelgrote corporatie in de Randstad

Advisering bij ingrijpende reorganisatie over proces en cultuur. Coaching on the job van het management vanuit de gedachte dat gedragsverandering begint bij de leiding. Verbeteren relatie tussen bestuur en ondernemingsraad.

Manager vastgoed middelgrote corporatie in het westen van het land

Leiding van de afdeling, ontwikkeling en beheer. Plan opstellen voor de toekomst gezien de verschuiving van nieuwbouw naar bestaand bezit. Samenwerking met andere afdelingen versterken.

Directeur adviesbureau wonen, zorg, welzijn

Algehele leiding. Opdracht om intern adviesbureau in de markt te zetten. 

Directeur-bestuurder middelgrote corporatie in de Randstad

Algehele leiding van de organisatie (50 medewerkers). Opdracht om de relaties met de omgeving (met name het gemeentebestuur) te verbeteren, projectontwikkeling effectief te organiseren, de organisatie door te lichten en de toekomst voor het onderhoudsbedrijf vorm te geven.

Regiodirecteur grote corporatie in de Randstad

Leiding geven aan proces om van zelfstandige corporatie, na de fusie met een grote corporatie, bedrijfsonderdeel van een veel grotere organisatie te worden. Reorganisatie van de vestiging. Samenwerking met andere bedrijfsonderdelen vormgeven.

Regiodirecteur grote corporatie in het noorden van het land

Begeleiden ingrijpende organisatieverandering en voorbereiden integratie van twee woonbedrijven (respectievelijk 25 en 50 medewerkers). Tevens begeleiding wijze van samenwerking tussen de woonbedrijven en de backoffice bedrijfsonderdelen.

Directeur-bestuurder ontwikkeling kleine corporatie in het noorden van het land

Crisismanagement intern: na plotseling vertrek directeur rust brengen en professionaliseren werkorganisatie. Crisismanagement extern: relaties met externe partijen (gemeente, collega-corporaties, zorg en welzijn) opbouwen met als doel projecten realiseren en strategisch behartigen van een omvangrijke herstructureringsoperatie. 

Vestigingsmanager grote corporatie in de Randstad

Een vestiging met ongeveer 90 medewerkers waar sprake is van een omvangrijke herstructureringsopgave. De opdracht was binnen ongeveer een half jaar een meer resultaatgerichte manier van werken in te voeren.

Manager onderhoudsbedrijf grote corporatie in de Randstad

Bij de hieronder genoemde reorganisatie zijn alle zelfstandig functionerende uitvoerende technische afdelingen samengevoegd tot één onderhoudsbedrijf van ongeveer 65 medewerkers. De opdracht was om de samenvoeging niet alleen op papier maar ook ‘tussen de oren’ tot stand te brengen en een eigen bedrijfscultuur te veroorzaken. Daarnaast een organisatie bouwen die de concurrentie met het bedrijfsleven aan kan door meer bedrijfsmatig en resultaatgericht werken.

Districtsmanager/directeur en leiding stuurgroep reorganisatie bij grote corporatie in de Randstad

Voorbereiden van een grote reorganisatie relatief kort na een fusie. De structuurverandering is gestalte gegeven door het gehele proces steeds te toetsen op de aspecten: zorgvuldig, open en draagvlak. Naast het leiden van dit proces, is het management waargenomen voor twee van de drie districten (ongeveer 150 medewerkers). 

Hoofd planvorming en programmering grote gemeente in de Randstad

Reorganiseren van de afdeling (ongeveer 30 medewerkers) waar het procesmanagement van herstructureringsplannen plaatsvindt. Aspecten van verandering: projectmatig gaan werken in teamverband, meer focus op planning en de risico’s in de planvorming, meer gericht op acceptatie door partijen zoals gemeenteraad, bewonersorganisaties, corporaties.

terug naar boven